ชื่อ :
นาง นงลักษณ์   ใจหาญ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : แนะแนว
วัน/เดือน / ปีเกิด :
3 ธันวาคม 2499
เบอร์โทรศัพท์ /เบอร์มือถือ : 0846296676
E-mail address :
วัน/เดือน / ปีที่บรรจุ : 13 มกราคม 2530
วัน/เดือน / ปี
ที่เริ่มทำงานที่โรงเรียนศรียาภัย :
8 ตุลาคม 2547
วุฒิการศึกษา :
คบ.
วิชาเอก :
คหกรรม
วิชาที่สอน :
แนะแนวระดับม.3 ม.4
ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา :
-
ข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน:
ในปีการศึกษา 2555

( ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 - 31มีนาคม 2555 )

และสรุป
จำนวนชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี :
ในปีการศึกษา 2555
-การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน - แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ จำนวน16ชั่วโมง